Makabatang araw!

Nakikiisa ang National Council for Children’s Television sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong 2022 na may temang: Filipino at ang mga Katutubong Wika, Kasangkapan sa Pagtuklas at Paglikha , alinsunod din sa itinakda ng Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041, s. 1997 .

Isa sa mandato ng Komisyon sa Wikang Filipino ang manaliksik at mangalaga sa mga katutubong wika ng Pilipinas, at ilan sa mga gawain ng KWF ngayong Agosto ay ang mga sumusunod:

  1. Mananaysay ng Taon (Timpalak)         Ang Sanaysay ng Taón ay taunang timpalak ng KWF na naglalayong himukin ang mga natatanging mananaysay ng bansa na ilahok ang kanilang mga akda.
  1. Pagpaparangal ng Dangal ng Wika          Ang Dangal ng Wikang Filipino ay mataas na pagkilála sa mga indibidwal, samahán, tanggápan, institusyon, o ahensiyang pampamahalaán o pribadong sektor na may natatanging ambag o nagawa túngo sa pagsusulong, pagpapalaganap, pagpapayabong, at preserbasyon ng wikang Filipino.
  1. Kampeon ng Wika 2022         Ang Kampeon ng Wika ay ang taunang parangal na ibinibigay ng KWF sa mga natatanging indibidwal, institusyon, o samahan na patuloy na bumubuhay at aktibong lumalahok sa pagtataguyod at preserbasyon ng wikang Filipino at mga katutubong wika ng Pilipinas sa iba’t ibang larangan o disiplina.
  1. Ulirang Guro sa Filipino 2022 (Timpalak)         Ang Ulirang Guro sa Filipino ay taunang timpalak na ibinibigay ng KWF sa mga natatanging guro na nagpamalas ng husay at inisyatiba sa pagpapalaganap ng wikang Filipino at/o katutubong wika sa kani-kanilang komunidad.
  1. Pambansang Webinar:         Sa loob ng Limang Linggo, magkakaroon ng limang (5) webinar sessions na ginaganap tuwing araw ng Lunes. Ilan sa mga matatalakay ay mga iskolarling pananaliksik na nauugnay sa pagpapahalaga sa mga katutubong mamamayan.
  Ang Sangay ng Salita at Gramatika ng Komisyon sa Wikang Filipino ay may mga sumusunod na proyekto:  
  1. Pagsasapanahon ng Mapa ng mga Wika ng Pilipinas.  Inililipat ng KWF ang Mapa ng mga Wika ng Pilipinas sa panibagong midyum: online. Ang paglilipat at naglalayong mapadali at higit na mapalawak ang pag-akses dito ng higit na maraming Pilipino- mga katutubong may ari ng wika, eksperto, mananaliksik, estudyante, at sinumang nagnanais na higit pang matuto at makilala ang napakaraming wika ng Pilipinas:
Maaring basahin ang https://kwfwikaatkultura.ph/.  
  1. Dokyumentasyon ng mga Wika at Kultura. Ang Dokyumentasyon ng mga Wika at Kultura ay isang saliksik na gumagamit ng etnograpiko, historiko, at linggwistikong dulog. Isa mga halaga ng proyektong ito ay ang maidokumento ang wika at kultura ng mga kabubutong pamayanang kultural, at magkaroon ng korpus ang mga wika na magiging batayan ng saliksik.
 
  1. Programa sa Pagpapasigla ng Wika: Bahay-Wika at Master-Apprentice Language Learning Program (MALLP) Imersyon ng mga bata na 1-4 taong gulang sa wika sa pamamagitan ng interaksyon ng mga bata sa mga tagapagsalita ng katutubong wika. Adapsiyon ito ng language nest program na may konsepto ng imersyon ng wika at sa isang kapaligiran na kasama ang pamilya at natural o likas na natutuhan ng isang bata ang wika. Ang diwa ng programang ito ay mabigyan ng intensive exposure o iisang wika lamang ang kabataan na hindi lamang sa pamamagitan ng pagtuturo ng wika, kundi sa pamamagitan ng pagbuo ng isang kapaligiran na likas na matututuhan (acquisition) ng bata ng wika.
 
  1. Repositoryo ng Wika at Kultura. Ang Repositoryo ng Wika ay may layuning gumawa ng isang onlayn na imbakan ng mga impormasyon, saliksik, dokyumentasyon, at iba pang mga kaugnay sa pag-aaral sa wika at kultura ng mga pangkating etniko sa bansa.